jav24


Bolagsordning

Bolagsordning för Mindmancer AB (publ), 556705-4571

§1 Firma

Bolagets firma är Mindmancer AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av mjukvarubaserade detektionssystem samt idka därmed förenlig verksamhet.

 §4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 §5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 4 miljoner och högst 16 miljoner. Alla aktier är av aktietypen stamaktier.

 §6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

 §7 Revisor

Bolaget skall ha högst två auktoriserade revisorer med högst två suppleanter med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall se med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida samt genom annonsering i rikstäckande tidning i form av annons i Dagens Industri.

§9 Bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 18.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid stämman medföra två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler biträde på det sätt som anges i föregående stycke.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut angående
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
 10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
  bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregisterenligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Back to Top