jav24

Incitamentsprogram

Extra bolagsstämma 2015 – Styrelsens fullständiga förslag
Extra bolagsstämma 2015 – Bilaga 2
Extra bolagsstämma 2015 – Bilaga 3

Kommuniké om incitamentsprogram finner du här‎.

Incitamentsprogram

Den 20:e augusti 2015 beslutade den extra bolagsstämman att godkänna huvudägarna och styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram. Beslutet om fattar tre program varav ett var att tilldela personalen sammanlagt 615 000 syntetiska optioner. Den 31 december 2015 fanns sammanlagt 595 000 syntetiska optioner tecknade och sammanlagt 200 000 teckningsoptioner i serien 2015/2018 och 250 000 teckningsoptioner i serien 2015/2020 tecknades av det helägda dotterbolaget D.A.R.C. AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att dels överlåta teckningsoptionerna till anställda och styrelseledamöter samt även säljas i marknaden.

Optionsprogram Sista teckningsdag Lösenpris, kr per aktie Utestående optioner per 2015-12-31
2015 Syntetiska optioner 30 november 2018 10,5 595 000
2015/2018 Teckningsoptioner 1 september 2018 7,9 200 000
2015/2020 Teckningsoptioner 1 september 2020 13,6 250 000

Teckningsoptionerna har tilldelats styrelseledamöterna och sålts i marknaden och att har i samtliga fall överlåtits till optionsinnehavaren på marknadsmässiga villkor. Optionerna innehavs av följande kategorier per optionsprogram:

Kategori/serie 2015 Syntetiska optioner/antal 2015/2018 Teckningsoptioner/antal 2015/2020 Teckningsoptioner/antal
Verkställande direktör 69 400 50 000 0
Övriga ledande befattningshavare 270 000 0 0
Styrelsens ordförande 0 25 000 0
Övriga* 255 600 125 000* 250 000
Totalt 595 000 200 000 250 000**

* I kategori Övriga ingår även övriga styrelseledamöter utöver VD och styrelseordförande.
** Samtliga optioner rörande serie 2015/2020 är parkerade i dotterbolaget D.A.R.C. AB.

Back to Top